Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Groene Formule B.V., gevestigd te Zuidergracht 21-11 in Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88268780. Door gebruik te maken van onze diensten of producten stemt u in met deze voorwaarden.

2. Diensten en Producten
Groene Formule B.V. levert en installeert de volgende diensten en producten:
– Zonnepanelen: levering, installatie en onderhoud van zonnepaneelsystemen.
– Warmtepomp: installatie en onderhoud van warmtepompsystemen voor verwarming en/of koeling.
– Airconditioning: levering, installatie en onderhoud van airconditioningsystemen.
– Laadpaal: installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen.
– Algemene elektra: elektrische installaties en onderhoudswerkzaamheden.

3. Offertes en Overeenkomsten
Alle offertes van Groene Formule B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht schriftelijk is bevestigd door de klant en Groene Formule. De offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Groene Formule behoud zich het recht een opdracht te weigeren zonder opgaaf van reden.

4. Uitvoering van Diensten
Groene Formule B.V. zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De klant zorgt ervoor dat Groene Formule B.V. tijdig toegang heeft tot de locatie waar de installatiewerkzaamheden moeten worden verricht en dat alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn.

5. Prijzen en Betaling
De prijzen voor de diensten en producten van Groene Formule B.V. zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Groene Formule B.V. gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Garantie en Aansprakelijkheid
Groene Formule B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en de uitgevoerde werkzaamheden. Op de geleverde producten geldt een garantie conform de wettelijke bepalingen. Groene Formule B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik van de producten of diensten, of door handelingen van derden.

7. Annulering
De klant heeft het recht om een opdracht te annuleren voordat Groene Formule B.V. met de uitvoering is begonnen, mits hiervoor schriftelijk een akkoord is gegeven door Groene Formule B.V. Bij annulering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

8. Klachten
Eventuele klachten over de geleverde diensten of producten dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Groene Formule B.V. te worden gemeld. Groene Formule B.V. zal zich inspannen om klachten naar tevredenheid op te lossen.

9. Overmacht
Indien Groene Formule B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: weersomstandigheden, stakingen, ziekte, transportproblemen, natuurrampen, etc.

10. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groene Formule B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@groeneformule.nl.

Groene Formule B.V.
Zuidergracht 21-11, Soest
Telefoonnummer: (085) 13 09 641
E-mail: info@groeneformule.nl